เมนูหลัก

 

 

เมนูอื่นๆ

 

 

 

Hot link

 

 

ระบบสารบรรณสพท.ระยอง2

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กยศ.

 

แนะแนวการศึกษาและชีวิต

 

สพฐ. โรงเรียนในฝัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านสองสลึง

 

     
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน  
   

- สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปใบโพธิ์

 

- ปรัชญา/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน

“นตฺถิ   ปญฺญา  สมาอาภา      แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 

 

- อักษรย่อของโรงเรียน

- ส.ล. (สองสลึง) 
- ม.ส.ล. (มัธยมสองสลึง)

 
       
  วิสัยทัศน์  
   

“พัฒนาคุณภาพนักเรียน สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

 
       
  เป้าหมาย  
   

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และยึดตามหลักปรัชญาของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       3. นักเรียนมีความรักในสถาบัน มีความสามัคคี มีมารยาทงามและเป็นพลเมืองอาเซียน

ที่ดีคุณภาพ

       4. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

       5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

       6. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษา

 
       
  ยุทธศาสตร์  
   

1.พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะดังนี้

          1.1 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้้นฐาน

          1.2 มีความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะตามจุดเน้น และมีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          1.3 มีคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย ตามวิถีชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ

       2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

       3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ

หลักธรรมมาภิบาลและผ่านกระบวนการ PDCA

       4. พัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

       5. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา และสถานศึกษาให้ความร่วมมือและบริการชุมชน

อย่างเต็มตามศักยภาพ

 

 
       
  ข้อมูลทั่วไป  
   

โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งอยู่เลขที่  111  หมู่ที่  1  ถนน สุขุมวิท  ตำบล  สองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   รหัสไปรษณีย์   21110  โทรศัพท์/โทรสาร.  0-3867-0312
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  2 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  19  ห้องเรียน มีเนื้อที่  11  ไร่ 3  งาน 31  ตารางวา  เป็นที่ธรณีสงฆ์ (วัดคีรีวนาราม)

 
       
  ประวัติโรงเรียน  
   

โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร ๙ ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบล สองสลึง อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง บนที่ดินของวัดคีรีวนาราม(วัดสองสลึง) จำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๓๑ ตารางวา

-  ปีพ.ศ. 2483   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2483  โดยมีพระครูนิวาสธรรมสาร (หลวงพ่อโต)  เจ้าอาวาสวัดเขากะโดน นายเปรย วงศ์อยู่ กำนันตำบลชากโดน นายฟอง  สุวรรรณโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ และประชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16  เมตร 1 หลัง ต่อมาอาคารเรียนชำรุดต้องสร้างใหม่อีก 3 ครั้ง  ครั้งหลังสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร แบบ ป.2 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 39  เมตร

-  ปี พ.ศ. 2502 นายสว่าง จันทร์พราหมณ์ ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ประสานงานกับนายประยงค์     ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ เพื่อบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน   ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 5 ห้องเรียน โดยมีประชาชนบริจาคสมทบอีก  11,748  บาท และเงินงบประมาณ 25,000 บาท เสร็จเมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2503

-  ปี พ.ศ. 2503  ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนแบบ 008 เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2503 โดยมีนายเยื้อ วิชัยดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และได้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านสองสลึง           (ตั้งตรงจิตร ๙) ” (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

-  ปีงบประมาณ 2514  ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ขนาด 8
ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง 

-  ปี พ.ศ. 2538  ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียนไม่พอ จึงได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น โดยนำรายได้มาก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

-  ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 9 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง     

-  ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1,000,000  บาท  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  ขนาด 9 ห้องเรียนอีก  1 หลัง แต่งบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงได้จัดทอดงานผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำเงินมาสมทบสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

 
       
  เขตบริการ  
   

- หมู่  1  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  5  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  6  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  8  ตำบลสองสลึง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- หมู่  1  ตำบลชากโดน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง